MECHANIZACJA PRAC

Mechanizacja wielu prac oraz automatyzacja systemu żywienia decyduje o zmniejszeniu pracochłonnoœci i kosztów obsługi jednoczeœnie doskonalšc organizację i zwiększając wydajnośœć. Zmechanizowaniu uległy czynnoœści zwišzane z usuwaniem i magazynowaniem obornika w większym stopniu zabezpieczając ochronę œrodowiska. Wszystkie te inwestycje powodują w efekcie wzrost wydajnośœci i jakoœci naszych produktów.

198brona197rozrzutnik  196wapnowanie 195siew 194ladowarka 193grabie 192podajniktraw 191zbiortraw