PRODUKCJA ZWIERZĘCA

Pogłowie bydła wynosi obecnie 2100 sztuki, w tym 820 krów. Hodowla bydła mlecznego i produkcja mleka jest najważniejszym zadaniem Spółki. Stałe podnoszenie wydajnośœci osiągamy dzięki nowoczesnym systemom utrzymania i żywienia zwierzšt. W cišgu ostatnich 4 lat zmodernizowaliœmy obory z uwięziowych na wolnostanowiskowe wprowadzajšc tym samym nowoczesne rozwiązania funkcjonalne. W wielkim stopniu poprawione zostały warunki bytowania zwierzšt a jednoczeœnie zmniejszona pracochłonnoœć. Zmechanizowaniu uległy czynnoœci zwišzane z usuwaniem i magazynowaniem obornika w większym stopniu zabezpieczajšc ochronę œrodowiska. Obory wyposażone sš w hale udojowe z pełnym systemem komputerowym. Wszystkie te inwestycje powodują w efekcie wzrost wydajnośœci i jakoœci wyprodukowanego mleka.
W stadzie bydła mlecznego jest prowadzona praca hodowlana. Od 4 lat korzystamy z program indywidualnego doboru buhajów o najwyższej wartoœci indeksu co ma wpływ na poprawę cech w stadzie krów pod względem mlecznoœci, typu i budowy oraz żywotnoœści. W ostatnich latach œśrednia wydajnośœć od krowy wzrosła do 8560 kg mleka. W 2004 r. zakupiliœmy z Niemiec 100 sztuk jałówek cielnych z bardzo dobrą genetyką.