PRODUKCJA ROŒŚLINNA

Warunki przyrodnicze i jakoœć gleb sprzyjają produkcji rośœlinnej a zwłaszcza uprawom zbożowym, które zajmują największe obszary. Na kolejnych miejscach w tym segmencie znajdują się uprawy rzepaku, buraków cukrowych i jęczmienia browarnego. Powierzchnia gruntów ornych – 2901,93 ha.
Struktura zasiewów:

rzepak – 21%

zboża – 48%

kukurydza – 20%

buraki – 7%

lucerna i inne – 4%.

Plony w 2008 roku:
* rzepak – 44,5 q/ha,
* zboża – 56,0 q/ha.
W latach 2001 – 2005 œrednie plony 4 zbóż osišgnęły 54,2 q/ha. Po przystšpieniu Polski do UE wprowadzona została ochrona gleb i wód (uprawy zielone w okresie jesienno – zimowym) i półnaturalne łški dwukoœne. Przedsiębiorstwo uzyskało więc dopłaty
* œrodowiskowe – ochrona gleb i wód,
* rolno – œrodowiskowe – półnaturalne łški dwukoœne,
* dopłaty do roœlin przeznaczonych na paszę, na trwałych użytkach zielonych (płatnoœci zwierzęce).

Na wysokoœć plonów wielki wpływ mają stosowane nowoczesne technologie orki, siewu, zbioru i wielkośœć nawożenia oraz ochrona roœlin. Poziom nawożenia mineralnego w 2007 roku 293 kg NPK/ha wynika z wyższego udziału w strukturze zasiewów rzepaku, kukurydzy i buraków cukrowych. Park maszynowy wyposażony jest w nowoczesne, wydajne maszyny do upraw i transportu. W ostatnich latach priorytetem jest poszukiwanie rozwiązań technologicznych obniżających koszty jednostkowe produkcji (zakup maszyn i ciągników wydajnych i energooszczędnych). Produkcja rośœlinna jest również zapleczem na dla hodowli zwierzęcej.

152zyto 153rzepak 156Nelson